สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ

            วันที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ตามนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และให้ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศ  ช่วยเหลือและกระตุ้นครูผู้สอนให้จัดกิจกรรม  เพื่อสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการวางแผนการพัฒนางานให้เป็นไปตามแนวทางที่  สพฐ. กำหนด   ณ ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2