สพป.พิษณุโลก เขต 2 ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารที่ราชพัสดุ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และแจ้งข้อราชการ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพป.พิษณุโลก เขต 2 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารที่ราชพัสดุ และ นายมนัส หว่างพรม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2