ประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุญญธิดา  คชรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  น.ส.อรัญญา  แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ. “ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว