สพป.เลย เขต ๒ จัดทำโครงการเย็บหน้ากากผ้าสำหรับแจกเด็กปฐมวัยในสังกัดและมอบเงินสมทบสู้ภัยโควิด-19กับโรงพยาบาลเลย

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บริเวณอาคารไม้ผาซำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยกับคณะครูและบุคลากรชมรมครูปฐมวัยที่ได้จัดทำโครงการเย็บหน้ากากผ้าสำหรับแจกเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด พร้อมรับมอบเงินจากชมรมครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดย นางนันทนา สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์เป็นผู้แทนมอบ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน๑,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.-บาท โดยได้มอบเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่ นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อนำไปร่วมสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับโรงพยาบาลจังหวัดเลยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเปิดหอผู้ป่วยใหม่ต่อไป โดยมีข้าราชการครูในชมรมครูปฐมวัยร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินครั้งนี้ด้วย