ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง Google Meet เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป