สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563   นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำ ต่อไปเพื่อ    เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และความเสมอภาคในการเรียน  ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปให้เขตพื้นที่กำกับติดตามและทำงานประสานอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นหลักที่มีข้อมูลผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่เข้าถึงสื่อ อุปกรณ์  ในการเรียนการสอนทางไกลฯ  พร้อมทั้งแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มที่ยังขาดความพร้อม  รวมทั้งการมอบหมายให้ครูได้เชื่อมกระบวนการเรียนรู้ไปสู่เด็กกลุ่มเป้าหมายของตน  ในส่วนของเขตพื้นที่ก็เตรียมพร้อมด้านกระบวนการนิเทศ  โดยในช่วงแรกให้สถานศึกษา  รายงานการวางแผนการดำเนินงาน  และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางที่ สพฐ ได้ชี้แจงให้ทราบในคราวประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าวประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)