ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ร่วมประชุมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครู ร่วมประชุมการอบรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมแพรวา