ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล การบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูฯ ก่อนเสนอ อกศจ.เชียงราย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์  สันติวงคื รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ นายกิติโรจ บ่อคำเขียว เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณาความเห็นต่อ กศจ.เชียงราย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมหิรัญนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยมี นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรปะถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว