สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ

         วันที่ 14 พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยนายสำราญ อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานและร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรม  ซึ่งการอบรม แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ ช่วงที่ 1 เป็นการให้ความรู้พื้นฐานและการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2563  ช่วงที่ 2 เป็นการจัดทำเครื่องมือนิเทศ  มีศึกษานิเทศก์  จำนวน  10  คน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  10  คน  เข้ารับการอบรม  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2