มติที่ประชุม ยุบเลิกโรงเรียนวัดบ้านใหม่ราษฎร์ทรงธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทาง ปรึกษาหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม มีนักเรียนจำนวน 10 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดโคกสลุด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมมีมติยุบเลิกสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป