ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn Form Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1