สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.วิเชียร  ศิริจันทร์  ประธาน War room ผอ.สมใจ สมบุญยอด และคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายพรชัย สมบุญยอด มีบุตร 7 คน แยกครอบครัวไปแล้ว 3 คน เหลือ 4 คน มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง มีความยากลำบาก รายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูบุตรโดยลำพัง หลังจากแยกทางกับภรรยา สถาพบ้านทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ถึง 5 คน  คือนายพรชัย สมบุญยอด บิดา ดช.มงคล สมบุญยอด ชั้น ม.2 ดช.พีรพงค์ สมบุญยอด ชั้น ม.1 ดช.พีรพล สมบุญยอด ชั้น ป.4 และ ดญ.พัชรภร สมบุญยอด ป.2 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง