สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษานิเทศก์ หลักสูตร “Coaching & Mentoring”

         วันที่ 18 พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายสมพร  แปไธสง รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ หลักสูตร “Coaching & Mentoring” โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ซึ่งการอบรม แบ่งเป็น 2 วัน  คือ วันที่ 1 เป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการนิเทศการศึกษาและทบทวนบทบาทของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการศึกษาในศตวรรษที่ 21  วันที่ 2 เป็นการฝึกปฏิบัติการนิเทศ  แบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง  (Coaching & Mentoring)  มีศึกษานิเทศก์  จำนวน  10  คน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  10  คน  เข้ารับการอบรม  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2