CHON 1 ประชุมเตรียมความพร้อม แข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 25-28  พฤศจิกายน 2561 และระดับภาคตะวันออกระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 , 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้จัดการทีมของแต่ละชนิดกีฬาและคณะกรรมการตัดสินกีฬาจากสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้เป็นในแนวทางเดียวกัน