LEARN AT HOME  & ช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียนรู้โดยช่องทาง DLTV สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ กล่องทีวีดิจิทัล และรับทั้งปัญหาเพื่อนำสู่การแก้ไข พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงสุนิสา แพทอง นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านยางตะพาย อำเภอวชิรบารมี ซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก ครอบครัวยากจน อาศัยอยู่กับปู่