สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และ SAR

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมี นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บรรยายพิเศษ นายอดุลย์ เสือสราญ นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบใหม่ และจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยจัดประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 2