สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรม PLC กิจกรรมที่ 1

วันที่ 19  พฤษภาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และจัดทำคู่มือการอบรม กิจกรรมที่ 1 อบรมให้แก่บุคลากรใน สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 55 คน แบ่งออกเป็น 4 ร่น ๆ ละ 1 วัน รวม 4 วัน จัดอบรมในวันที่ 19, 21, 22 และ 25 พฤษภาคม 2563  โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัดเข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากนางประภาศรี  พิทอนวอน  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1