สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยนายสมพร  แปไธสง  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณปี 2563  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และชี้แจงให้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กูกต้องสามารถตรวจสอบได้