สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา ในการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา ในการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ Meet ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1