สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 กรณีการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 2 ราย ได้แก่เด็กหญิงกวินตรา กุลศิริ จัดการศึกษาระดับชั้น ป.1-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2567 และเด็กชายซันมา เหร่าหมัด จัดการศึกษาระดับชั้น ป.1-3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่วัดและประเมินผลฯในด้านความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติการอ่าน การวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาพ-ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2