ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

วันที่ 22 พฤษาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายวรพงษ์ สันติสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV พร้อมทั้งตรวจติดตาม การสร้างบ้านพักครู การสร้างบ่อพักน้ำ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โดยมี นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ และมี นายณัฐนนท์ ภู่อริยสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งและฝ่ายบริหารร่วมต้อนรับด้วย/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ/ข่าว