สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้นิเทศ ติดตาม ในประเด็น  ดังนี้ (1) ด้านอาคารสถานที่ (2) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  (3) ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม  (4) การวางแผนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ในกรณีการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์