สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมการพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้ดำเนินการให้มีโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของ ร.9 และตามพระราชประสงค์ของ ร.10 เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายถึง 7 กิจกรรมด้วยกัน มีผลเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนที่จะเป็นคนดีให้กับบ้านเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงการคุณธรรม เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 5 ระดับ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัว ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ อบรมพัฒนาจริยคุณตามตารางการอบรม ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมตามขั้นตอนที่กำหนด และนำชิ้นงานเขียนด้วยลายมือตนเองส่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ภายในเวลาที่กำหนด