ติดตามการเรียนการสอน ณ  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผูอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยมี นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมและคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว