ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักปราะชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว