สพม.14 ลงพื้นที่ดูการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด -19 เด็กเกาะยาววิทยา

+++++วันที่ 29 พฤษภาคม  2563 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และคณะศึกษานิเทศก์      ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดกาเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ช่วงระยะทดลอง ของโรงเรียนเกาะยาววิทยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เกาะ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  โดยใช้ระยะเวลาในการนั่งเรือประมาณ 1.45 ชั่วโมง ในการลงพื้นที่  เพื่อติดตามดูความพร้อมของโรงเรียนครู และนักเรียน  รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีนางฐิติพร  เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในในระยะทดลองที่โรงเรียนได้ดำเนินการ  ซึ่งจากการรายงานของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ ON-AIR และ ON-LINE  โดยครูติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทางช่องทาง Application Line , Facebook  ในส่วนของสภาพปัญหาที่มีคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  ครูยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ นักเรียนบางส่วนให้ความสนใจในการเรียนออนไลน์เฉพาะในช่วงแรก  ซึ่งจากสภาพปัญหา โรงเรียนได้มีนโยบายในการเตรียมการจัดอบรมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู และเตรียมให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % และในการลงพื้นที่ ครั้งนี้ นายสมชาย รองเหลือ ได้มอบนโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยเน้นย้ำว่าไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงนี้ และห้ามไม่ให้เป็นภาระใดๆกับผู้ปกครอง เว้นแต่ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเองเท่านั้น โดยให้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมภายใต้บริบทของโรงเรียนที่ทำได้ นอกจากนี้ คณะได้ลงพื้นที่ไปติดตามดูการเรียนของนักเรียนที่บ้าน พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองด้วย