สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับรายงานตัว มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ 39 ราย

นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย จำนวน 39 คน แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ราย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7 ราย กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ราย กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 ราย พร้อมให้นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ใช้ความรู้ความสามารถในการสั่งสอนศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และสังคม เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า นักเรียน มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2