สพม.14 ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ที่ห้องประชุมเขาทอย  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เครื่องมือ คู่มือ และแนวทางการดำเนินการตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับคุณภาพและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ 10 ตัวชีวัด โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  5 ตัวชี้วัด แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3 ตัวชี้วัด และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) 2 ตัวชี้วัด    เรวดี … ภาพ / ข่าว