สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุม กตปน. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมีกรรมการผู้แทนสถานศึกษาภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.สพป.ชลบุรี เขต 1 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานนโยบาย โครงการสำคัญและผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ  สพป.ชลบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 (ผลการสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 2562  การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ รายงานความพร้อมการจัดการเรียนการอสนทางไกล ในสถานการณ์ COVIC-19) พร้อมทั้งการนำเสนอการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี เขต 1