สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อวางแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2