สพป.ยโสธร เขต ๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม

ในวันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม  โดยมี ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรี (ประธานกลุ่มเครือข่าย)  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงหนองแซง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

การประชุมครั้งนี้  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงามได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพื่อร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูในอันที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  โดยกิจกรรมที่ดำเนินการมี ๖ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑   ประชุมครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระยะที่ ๒   จัดทำแบบฝึก ข้อสอบ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระยะที่ ๓   จัดอบรมครูผู้สอน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และทดสอบ PRE TEST

ระยะที่ ๔   ครูนำแบบฝึกทั้ง ๔ สาระวิชาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

ระยะที่ ๕   รวมกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็น ๕ กลุ่ม และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็น ๓ กลุ่ม และจัดครูผู้สอนติวเข้มให้กับนักเรียน

ระยะที่ ๖   นิเทศ ติดตาม ประเมินผลจากผู้บริหารในกลุ่มเครือข่าย

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ที่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เป็นสิ่งที่ต้องมีการกระตุ้นเพื่อการพัฒนา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนครูต้องรู้ว่านักเรียนต้องการอะไรในด้านการศึกษา จากนั้นให้หาแนวทางและวิธีการมาใช้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาภายในห้องเรียน  จากนั้นฝากให้ลูกๆนักเรียนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ที่ดีมาเพิ่มทักษะชีวิตให้กับตนเอง เพื่อพร้อมเผชิญกับสิ่งต่างๆ ในภายภาคหน้าต่อไป

      

           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2