สพม.7 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาทางไกลให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง