สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (โรงเรียนพื้นที่สูง)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 21 แห่ง จำนวน 28 โรง และโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 24 โรง จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน