สพป.พิษณุโลก เขต 2 ติวเข้มครูการเงิน บัญชี พัสดุ

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาเครือข่ายงานตรวจสอบภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารางานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงบประมาณ จัดซื้อ จัดหาพัสดุ และระบบบัญชีของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ โดยมี นายยุทธพงษ์ กาญจนโกมล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขตจ 2 และ นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากร โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี พัสดุ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12