สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อน และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมอีโค่อินน ท์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก