สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (วันที่ 2)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 2) เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของกิจกรรม และงบประมาณของแผนงาน โครงการเพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุมกับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ รวมถึงตัวชี้วัดตามที่ สพฐ.กำหนด และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอีโค่อินนท์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก