สพม.14 ร่วมประชุมปปช.จังหวัดภูเก็ตและติดตามการดำเนินการรับนักเรียนโรงเรียนในภูเก็ต

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยนายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม ร่วมประชุมกับ ปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตาม สังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยยึดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  โดยลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สพฐ.อย่าง เคร่งครัด โปร่งใส    เรวดี…ภาพ / ข่าว