การเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2562

สพฐ.เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ สพฐ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2562