โครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ บึงบัวพิทยา

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสาวบุญครอง กุลดี  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร