ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านป่าชาด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านป่าชาด  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้พบปะนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทำกิจกรรมด้านการอ่านร่วมกับลูกๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   จากนั้น ได้นิเทศ พบปะ พูดคุยร่วมกับคุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยได้ให้แนวคิดด้านการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียน ดังนี้

  • ให้ลูกๆ นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาถือเป็นหน้าต่างของอนาคตที่ดีในภายภาคหน้า การศึกษาทำให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้
  • ให้ลูกๆ นักเรียนช่วยกันดูแลห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน โดยฝึกให้เป็นอุปนิสัย เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ดีที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียน นำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้
  • ให้ลูกๆ นักเรียนหมั่นฝึกฝนสมองทุกวัน ด้วยการ ฝึกอ่าน เพื่อให้จดจำ  ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหา  ฝึกคิดวิเคราะห์ เพื่อให้คิดเป็น  ซึ่งการฝึกทุกๆวันจะทำให้สมองแข็งแรง  เหมือนการออกกำลังกายเช่นกัน จะทำให้ร่างกายแข็งแรง  จึงฝากให้ลูกๆ ทุกคน หมั่นฝึกฝนในสองสิ่งนี้ คือ ฝึกทั้งด้านสมอง และฝึกทั้งด้านร่างกาย

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2