สพป.พิษณุโลก เขต 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูง

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านตอเรือ โดยมี น.ส.ประไพพัชร์ ดีอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ นายธนากร วัฒนพรเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอเรือ คณะครู นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2563