การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธาน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายทองปอนด์ สาดอ่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายคเณศ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

.