สพป.พิษณุโลก เขต 2 พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ทบทวน และต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีการสอน โดยมี อ.โชติกา เศรษฐธัญการ และ อ.สุรีรัตน์ บาเดอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 65 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2