ประชุมคณะทำงาน 5 เขต เตรียมบรรจุแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูฯ ก่อนเสนอ อกศจ.เชียงราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย น.ส.อำนวยพร ตุงคบุรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายกิติโรจ บ่อคำเขียว เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน 5 เขต ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อตรวจสอบข้อมูล จัดทำรายละเอียด นำเสนอบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ.เชียงราย ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 1 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว