การอบรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง(แนวคิดการบริหารความเสี่ยง แนวทางการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ) ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ การอำนวยความเป็นธรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริต และปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

.