ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ขาวฟอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว