สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน(Best Practice)โรงเรียนต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 และ 20 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครูนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบฯร่วมประชุม จำนวน 144 คน โดยมีนางวิภาวดี ไตรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2