ประชุมการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นักเรียนประจำพักนอนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายวริทธิ์พล บุญวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จัดการประชุมการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นักเรียนประจำพักนอนประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว