สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          วันที่ 28 สิงหาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ  หน่วยเขาใหญ่  9  (แก่งหินเพิง)  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การจัดการขยะอย่างถูกวิธี  การลดปริมาณขยะ  น้ำเสีย  มลพิษทางอากาศ และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำ  จำนวน  60  คน  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  11  คน  โดยมีนายวิวัฒน์  ขุนฤทธิ์  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจากหน่วยเขาใหญ่ 9 (แก่งหินเพิง)