สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เปิดการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาแนวทาง/นวตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดตรณาราม/บ้านอู่ตะเภา/วัดรัตนาราม/สหกรณ์นิคม/บ้านทำเนียบ/ตาขุน/บ้านอรุโณทัยและโรงเรียนวัดประตูใหญ่ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2